Friday, August 14, 2009

रूह

रूह यानी आत्मा,प्राण :
र+उ+ह =रूह
ر+و+ح=روح

No comments: